Sprawozdanie z audytu

02-05-2016

 

Badanie audytowe przeprowadziła na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja Republikańska w resorcie oraz 6 instytucjach podległych: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Filmotece Narodowej, Instytucie Adama Mickiewicza, Instytucie Książki, Narodowym Centrum Kultury i Narodowym Instytucie Audiowizualnym.

Ocenie podlegały wybrane obszary działalności tych jednostek w latach 2014-2015. Wykonano w szczególności analizy wdrażania wniosków poaudytowych i pokontrolnych oraz przegląd organizacyjno-procesowy.

W wyniku pracy zespołu audytorów, sporządzony został blisko 200-stronnicowy raport, który jest obecnie analizowany przez właściwe komórki ministerstwa oraz kierownictwo. Zamieszczone na stronie streszczenie wyników audytu instytucji pokazuje obszary kontroli i ogólne rekomendacje audytorów dotyczące usprawnienia funkcjonowania badanych jednostek.

Dokument stanowiący wnioski i zalecenia z przeprowadzonego audytu, został opublikowany w związku ze złożonym wnioskiem o dostęp do informacji publicznej.

W związku z tym, że obecnie trwa analiza raportu zawierającego kilkadziesiąt szczegółowych wniosków, przedwczesne byłoby publikowanie go w całości. Dokument zawiera szereg danych osobowych i innych, których z uwagi na wymogi prawne, nie można publikować przed ich anonimizacją.

Opinia publiczna i dyrektorzy audytowanych instytucji będą mieli możliwość zapoznania się z pełnym tekstem sprawozdania z audytu i odniesienia się do wniosków z niego płynących.

Audyt został przeprowadzony przez 10-osobowy zespół składający się z trzech audytorów wewnętrznych oraz ekspertów i doradców od zagadnień prawno-proceduralnych (istniał wymóg aby audyt został zrealizowany przez zespół co najmniej 5-osobowy, w skład którego wejdą co najmniej 2 osoby o uprawnieniach i kwalifikacjach  audytora wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych  oraz osoby posiadające doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu kontroli lub audytów).

Sprawozdanie z audytupowrót