Stan wdrażania XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”

12-07-2010

(Stan na dzień 30 czerwca 2010 roku)

 

Zakontraktowanie środków w ramach XI priorytetu POIiŚ

Do dnia 30 czerwca 2010 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał 45 umów o dofinansowanie. Kwota całkowita projektów wynosi 2,6 mld zł, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1,5 mld zł. Tym samym alokacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaangażowana na podstawie umów wynosi 74%. W najbliższych dniach zostaną podpisane kolejne umowy, co pozwoli osiągnąć poziom zakontraktowania powyżej 90%. 

 

Środki certyfikowane

Zgodnie z ustaleniami Rady Ministrów do końca 2010 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinno certyfikować do Komisji Europejskiej w wysokości 286,8 mln złbędących wydatkami poniesionymi przez beneficjentów w ramach XI priorytetu. Do dn. 30 czerwca 2010 r. MKiDN certyfikowało 218,3 mln zł, tym samym już w czerwcu 2010 r. wykonano 76% założonej prognozy. Certyfikacja kolejnych środków na początku lipca pozwoli na realizację prawie 94% prognozy.

Zaliczki

Ponadto, w ramach XI priorytetu POIiŚ wypłacono beneficjentom zaliczki na łączną kwotę 117,6 mln zł, w tym EFRR 112,5 zł.

Podpisane decyzje Komisji Europejskiej w sprawie „dużych” projektów.

Polska jako pierwsza w historii Unii Europejskiej uzyskała akceptację dla dużego projektu inwestycyjnego w obszarze kultury realizowanego przy udziale funduszy strukturalnych UE. Resort kultury jest jedynym resortem, którego wszystkie złożone projekty otrzymały akceptację KE.

 1. Pierwszym projektem, dla którego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskało akceptację Komisji Europejskiej jest Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Całkowita wartość projektu to blisko 295 mln zł. Dofinansowanie ze środków EFRR: 143,7 mln zł. Decyzję Komisji w dniu 19 listopada 2009 r. podpisał Pan Paweł Samecki - Komisarz ds. Polityki Regionalnej.
   
 2. Kolejną inwestycją, która uzyskała zgodę Komisji Europejskiej jest Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - II etap, stan wykończeniowy, której beneficjentem jest Województwo Podlaskie. W dniu 7 kwietnia 2010 r. Pan Johannes Hahn - Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej podpisał decyzję dla tego projektu. Całkowita wartość projektu to 181,9 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 100,6 mln zł.

 

Oba projekty realizowane są w ramach działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”, XI priorytet „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

W najbliższym czasie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekaże do Komisji Europejskiej dwa kolejne „duże” projekty, które zostały już zweryfikowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 1. Budowa Centrum Nauki Kopernikw Warszawie, beneficjentem jest Miasto Stołeczne Warszawa, wartość całkowita projektu 364,8 mln zł, w tym EFRR: 207 mln zł.
 2. Budowa Europejskiego Centrum Solidarnościw Gdańsku, beneficjentem jest Gmina Miasta Gdańsk, wartość całkowita projektu 292,8 mln zł, w tym EFRR 140,15 mln  zł.

 

Pierwsze planowane zakończenie inwestycji:

 

 1. Projekt pn.: Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie, beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, koszt całkowita; 81,7 mln zł, w tym EFRR 30,7 mln zł. Rzeczowe zakończenie inwestycji miało miejsce 31 maja 2010 r.
 2. Projekt pn.: Sala koncertowa i jej wyposażenie w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Bielsku-Białej, beneficjent: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej, koszt całkowity: 19,4 mln zł, w tym EFRR: 16,3 mln zł. Inwestycja zostanie ukończona we wrześniu 2010 roku.
 3. Projekt pn.: Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa,koszt całkowity: 364,8 mln zł, w tym EFRR: 207 mln zł. Zakończenie budowy -wrzesień 2010 roku.

 

Podpisane umowy

Od stycznia 2010 r. do końca czerwca 2010 r. zostały podpisane następujące umowy:

 1. Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO, beneficjent: Urząd Miasta Torunia (Lider Projektu realizowanego w formule partnerstwa), kwota całkowita projektu: 38,6 mln zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 18,9 mln zł.
 2. Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie, beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, kwota całkowita projektu: 81,7 mln zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 30,7 mln zł.
 3. Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie, beneficjent: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Suwałkach, kwota całkowita projektu: 31,9 mln zł,  dofinansowanie z EFRR w wysokości 27 mln zł.
 4. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, beneficjent: Uniwersytet Jagielloński, kwota całkowita projektu: 6 mln zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 5,1 mln zł.
 5. Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia, beneficjent: Gmina Wałbrzych, kwota całkowita projektu: 52,6 mln zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 35,7 mln zł.
 6. Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu, beneficjent: Gmina Wrocław, kwota całkowita projektu: 119,2 mln zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 80 mln zł
 7. Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - Budowa sali muzyczno - dydaktycznej wraz z infrastrukturą, beneficjent:  Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu,  kwota całkowita projektu: 51,9 mln zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości prawie 34 mln zł
 8. Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, beneficjent: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, kwota całkowita projektu: 64,9 mln zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 50 mln zł.
 9. Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej, poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku, beneficjent:  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, kwota całkowita projektu: 31,2 mln zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 21 mln zł.
 10. Renowacja Teatru Starego w Lublinie, beneficjent: Miasto Lublin, kwota całkowita projektu: 26,3 mln zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 20 mln zł.
 11. Przebudowa kompleksu Sali Wielkiej CK Zamek celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, beneficjent: Centrum Kultury "ZAMEK" w Poznaniu, kwota całkowita projektu: 49 mln zł, dofinansowanie z EFRR w wysokości 30 mln zł.


powrót