Stocznia Gdańska 100. Pomnikiem Historii na 100-lecie niepodległości

17-05-2018

fot. PAP

fot. PAP

fot. PAP

fot. PAP

 

– Stocznia Gdańska spełnia wszystkie wymogi, aby nadać jej status Pomnika Historii. Taki wniosek zostanie złożony w najbliższych dniach i będzie to kolejny krok w ochronie dziedzictwa Stoczni Gdańskiej – powiedziała wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin podczas konferencji "Dziedzictwo Stoczni Gdańskiej - dla wszystkich i na zawsze", zorganizowanej 16 maja w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. 100. zabytkiem wpisanym na listę Pomników Historii będzie Stocznia Gdańska.

„Stocznia Gdańska to historyczne miejsce przemian”

Podczas konferencji "Dziedzictwo Stoczni Gdańskiej - dla wszystkich i na zawsze" zaprezentowano perspektywę ochrony, zagospodarowania i rewitalizacji obszaru Stoczni Gdańskiej z poszanowaniem wyjątkowych wartości historycznych i społecznych tego miejsca.

– Stocznia Gdańska to historyczne miejsce przemian ważne nie tylko dla Gdańska, Polski, ale dla całej Europy i świata. Dziedzictwo Stoczni dla wszystkich i na zawsze to plan objęcia ochroną tego terenu z uwzględnieniem potrzeb wszystkich zainteresowanych. Ma to być miejsce wyjątkowe, upamiętniające historię, otwarte na ludzi – powiedziała wiceminister kultury, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin.

Ochrona dziedzictwa Stoczni Gdańskiej

– Stocznia Gdańska spełnia wszystkie wymogi, aby nadać jej status Pomnika Historii. Taki wniosek zostanie złożony w najbliższych dniach i będzie to kolejny krok w ochronie dziedzictwa Stoczni Gdańskiej. Przygotowujemy również wniosek o wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – dodała wiceminister kultury prof. Magdalena Gawin.

Konferencja była początkiem rozmów ze wszystkim stronami zainteresowanymi Stocznią Gdańską. Mają one pomóc wypracować wspólną, spójną wizję ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz rozwoju tego historycznego miejsca. Podczas spotkania omówione zostały korzyści dla właścicieli terenów stoczni, inwestorów, miasta i mieszkańców Gdańska wynikające z planowanego wpisania Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dobre praktyki procesu ochrony wartości materialnych i niematerialnych

Elementem kończącym konferencję była debata ekspertów i gości konferencji. Podczas debaty została wypracowana krótka lista dobrych praktyk procesu ochrony wartości materialnych i niematerialnych:

  1. Zidentyfikowanie wspólnych i istotnych wartości miejsca.
  2. Utrzymanie ducha i charakteru miejsca (najważniejsze to „nie szkodzić”).
  3. Zaproszenie do dialogu i wspólnego budowania wszystkich ludzi, którzy to miejsce tworzyli i tworzą.
  4. Budowanie wielowymiarowości miejsca, łączenie wielu funkcji społecznych (praca, kultura, sztuka, odpoczynek, rozrywka, życie codzienne, dom).
  5. Nadanie nowego życia, otwarcie na ludzi.
  6. Pokazanie światu.

W konferencji wzięli udział zaproszeni eksperci z dziedziny architektury, konserwacji zabytków, historii sztuki i przedstawiciele wielu zainteresowanych stron: stoczniowcy, inwestorzy, miłośnicy zabytków, deweloperzy, mieszkańcy Gdańska.

Jednym z organizatorów konferencji był Instytut Solidarności i Męstwa. Ekipa filmowa ISiM, w celu  archiwizacji dziedzictwa niematerialnego Stoczni Gdańskiej, nagrywała wspomnienia stoczniowców z okresu strajków, inicjując tym samym gromadzenie relacji działaczy "Solidarności" w ramach projektu "Świadkowie Epoki". Rozpoczęły się również rozmowy o współpracy z Europejskim Centrum Solidarności, dysponującym dużym archiwum notacji filmowych.

Warsztaty Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa, w najbliższych tygodniach, zorganizuje warsztaty dotyczące Stoczni Gdańskiej. Celem będzie wysłuchanie potrzeb zainteresowanych, wzajemne poznanie stanowisk wszystkich podmiotów zaangażowanych w działania na obszarze Stoczni Gdańskiej tj. szerokiej reprezentacji mieszkańców Gdańska, organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę pamięci tego wyjątkowego miejsca (kolebki Solidarności, miejsca zainicjowania zmian prowadzących do odzyskania pełnej suwerenności i wolności Polaków), inwestorów, właścicieli i użytkowników nieruchomości znajdujących się na obszarze Stoczni Gdańskiej, służb ochrony zabytków (WKZ, GKZ, DOZ MKiDN), władz miasta. Efektem warsztatów ma być wspólne wypracowanie rozwiązań planistycznych i wskazanie propozycji zagospodarowania terenu uwzględniające, w miarę możliwości, argumenty wszystkich zainteresowanych stron.

 powrót