Stypendia dla najwybitniejszych studentów i doktorantów uczelni artystycznych

10-12-2018

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

fot. Danuta Matloch

 

Mam nadzieję, że to właśnie Państwo - młodzi i zdolni stypendyści będziecie tymi, którzy będą wytyczać nowe kierunki rozwoju sztuki i kultury europejskiej – mówiła wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka na uroczystej gali wręczenia stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego studentom i doktorantom uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej. Nagrody zostały wręczone 86 studentom i 9 doktorantom 10 grudnia br. w Zamku Królewskim w Warszawie.

- To jest niepospolite wyróżnienie. I korzystam z tej okazji, by zaraz na początku wszystkim stypendystom złożyć serdeczne gratulacje, dlatego że znajdują się państwo w bardzo wąskiej, można powiedzieć elitarnej grupie. Regulacje prawne przewidują przyznanie tylko 90 takich stypendiów dla studentów i 9 dla doktorantów, a zatem, w proporcji do całego naszego środowiska akademickiego, uczelni artystycznych, to jest grupa niewielka, grupa wybrańców - podkreśliła wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.

- Przyznawanie stypendiów ma na celu nie tylko wyróżnienie i uhonorowanie wybitnych studentów, ale również ma pomóc młodym artystom w realizacji projektów twórczych, w doskonaleniu warsztatu artystycznego np. w formie wzięcia udziału w kursie, warsztatach, wyjeździe na konkurs – dodała wiceminister kultury.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wanda Zwinogrodzka zwróciła uwagę, że stypendyści Ministra stają się laureatami Najlepszych Dyplomów.

- Od kilku lat pod hasłem Najlepszy Dyplom Roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt promocji absolwentów uczelni artystycznych, który pozwala wyłonić ze wszystkich dyscyplin sztuki najlepszych dyplomantów. Najlepszy Dyplom Projektowy w Katowicach, Najlepszy Dyplom Artystyczny w Gdańsku, Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi, Forum Młodej Reżyserii w Krakowie, Koncert Roku umożliwiają młodym artystom, opuszczającym uczelnie, prezentację swoich osiągnięć przed szerokim gremium profesjonalistów i odbiorców sztuki. Laureaci tych imprez otrzymują finansowe nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – zaznaczyła wiceminister kultury.

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2015 r. prowadzi ogólnopolskie badanie losów zawodowych absolwentów uczelni artystycznych. Prowadzi je wyspecjalizowana jednostka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie we współpracy z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przeprowadzone badania pozwalają na wyciągniecie następujących wniosków. Około 69% absolwentów uczelni artystycznych w Polsce,  prowadzi obecnie działalność artystyczną, która jest stałym źródłem dochodów lub wiąże się z wykonywaną pracą zarobkową, a jedynie  8% absolwentów deklaruje brak aktywności artystycznej. Ponad połowa badanych czyli 52% absolwentów jest usatysfakcjonowana własną sytuacją zawodową.  Szanowni Państwo proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące informacje – 86% absolwentów wystawia uczelniom pozytywne oceny dotyczące wpływu uczelni na rozwój uzdolnień artystycznych, a 70% absolwentów ponownie wybrałoby ukończony kierunek.

Stypendia za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej

Od wielu lat Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje studentom stypendia za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej. Laureat by uzyskać stypendium musi uzyskać wysoką średnią ocen oraz mieć znaczące osiągnięcia artystyczne. W wyższych szkołach artystycznych nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, akademiach muzycznych, akademiach sztuk pięknych oraz uczelniach teatralno-filmowych kształci się ponad 15 tys. studentów, mniej niż 1% studiującej młodzieży. Każdego roku grono stypendystów Ministra to około 0,5% studentów uczelni artystycznych. W ciągu ostatnich 10 lat stypendia otrzymało ponad 900 osób. Stypendium wynosi obecnie dla studentów 14.500 zł, dla doktorantów 19.000 zł. Co świadczy iż nagroda jest szczególnie prestiżowym wyróżnieniem dla najlepszych.  

Przyznawanie stypendiów ma na celu nie tylko wyróżnienie i uhonorowanie wybitnych studentów, ale przede wszystkim ma im pomóc w realizacji projektów twórczych, w doskonaleniu warsztatu artystycznego, w podejmowaniu działań służących wzbogaceniu polskiej kultury. Gala wręczenia stypendiów jest zwieńczeniem działań promocyjnych prowadzonych przez cały rok na rzecz młodych artystów. Laureaci Stypendiów Ministra to zwycięzcy międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, festiwali, przeglądów. Artyści, którzy tworzą nową generację twórców,  którzy będą decydować o obliczu polskiej kultury. Gala uświetniona została koncertem w wykonaniu wybranych laureatów.

Lista doktorantów wyróżnionych stypendium

Lista studentów wyróżnionych stypendiumpowrót