Typy szkół artystycznych

31-01-2017

Nawiązując do informacji o planowanych typach szkół artystycznych w kontekście wdrażanej reformy oświaty, przedstawionej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w grudniu ubiegłego roku w Sejmie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uprzejmie wyjaśnia, że w przygotowywanym projekcie rozporządzenia planowane są następujące typy szkół artystycznych:

I. Typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących kształcenie ogólne
i kształcenie artystyczne:

1) szkoły muzyczne:

a) ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o ośmioletnim cyklu kształcenia,
w których w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty oraz egzamin końcowy, dające wykształcenie ogólne w zakresie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego,

(planuje się umożliwienie uczniom, którzy ukończą klasę VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia możliwość ubiegania się o przyjęcie do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, a także szkół muzycznych II stopnia)

b) ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia, w których w klasie II przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, dające wykształcenie ogólne w zakresie klas VII i VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

2) licea plastyczne – szkoły o pięcioletnim cyklu kształcenia, dające wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

3) ogólnokształcące szkoły baletowe – szkoły o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, w których w klasie V przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, dające wykształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

II. Typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne:

1) szkoły muzyczne:

a) szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia
w zależności od wieku ucznia, w których w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin końcowy, dające podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego,

b) szkoły muzyczne II stopnia – szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia
w zależności od specjalności kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego;

2) szkoły sztuki tańca – szkoły o dziewięcioletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie tancerz po zdaniu egzaminu dyplomowego;

3) szkoły sztuki cyrkowej – szkoły o trzyletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie aktor cyrkowy po zdaniu egzaminu dyplomowego;

4) szkoły policealne:

a) szkoły policealne muzyczne – szkoły o trzyletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie aktor scen muzycznych
po zdaniu egzaminu dyplomowego,

b) szkoły policealne plastyczne – szkoły o dwuletnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego.

Należy podkreślić, że do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia (a także szkół muzycznych II stopnia) będą przyjmowani zarówno absolwenci szkoły muzycznej I stopnia, jak i uczniowie ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy uzyskają promocję w klasie szóstej. Absolwenci ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia będą mogli ubiegać się o przyjęcie do ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia – do klasy wyższej niż pierwsza, w trybie określonym w art. 142 ust. 7 projektu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dotychczasowy art. 20n ust. 7 ustawy o systemie oświaty).

Projekt rozporządzenia – wydawanego na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – zostanie w najbliższym czasie skierowany do uzgodnień i konsultacji społecznych.powrót