Uczestnictwo Polaków w kulturze

24-06-2015

Logo Programu Kultura Dostępna

Brak czasu, brak pieniędzy lub zbyt wygórowana cena oraz problemy z dotarciem na wydarzenie z powodu odległości. To najczęściej deklarowane czynniki ograniczające dostęp do wydarzeń kulturalnych. Kolejnym jest ograniczony dostęp do informacji o pełnym spektrum wydarzeń kulturalnych w najbliższej okolicy. Takie wyniki przynoszą badania przeprowadzone na potrzeby przygotowania portalu kulturadostepna.pl. Serwis stanowi element realizowanego przez MKiDN programu KULTURA DOSTĘPNA.

Głównym założeniem badań przeprowadzonych na zlecenie Narodowego Centrum Kultury było wyjaśnienie przyczyn i zbadanie problemu niskiego poziomu uczestnictwa Polaków w kulturze, rozumianego jako nikłe korzystanie z istniejącej oferty kulturalnej. W tym celu przeanalizowano dostępne źródła mówiące o przepływie informacji w świecie kultury oraz dokonano jakościowych badań terenowych.

Zdiagnozowane zostały najważniejsze bariery utrudniające Polakom uczestnictwo w kulturze oraz grupy osób, których owe bariery dotyczą w znacznym stopniu. Utrudnienia w korzystaniu z oferty kulturalnej związane są głównie z sytuacją finansową, brakiem chęci partycypacji w wydarzeniach kulturalnych, a także brakami w infrastrukturze, brakiem kompetencji kulturowych oraz ograniczonym dostępem do informacji o pełnym spektrum takich wydarzeń w najbliższej okolicy.

Wyłoniono dwie główne grupy docelowe - osoby zagrożone wykluczeniem ze względu na wiek i miejsce zamieszkania oraz osoby zagrożone wykluczeniem ze względu na brak czasu. Grupy te można wspólnie określić jako zainteresowanych kulturą i deklarujących chęć uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, choć różniących się specyficznymi problemami, uniemożliwiającymi im aktywne korzystanie z kultury.

Barierami w dostępie do informacji o wydarzeniach kulturalnych są:  nieadekwatność oferty (poczucie, że propozycja jest „nie dla mnie”), brak dostępu do Internetu i problemy ze zrozumieniem przekazu szczególnie w przypadku osób starszych oraz szum informacyjny ( zbyt wiele wydarzeń w jednej miejscowości oraz zbyt duża liczba nadawców informacji).

W związku ze zdiagnozowanym niskim poziomem uczestnictwa Polaków w kulturze w porównaniu do obywateli innych krajów Unii Europejskiej („Cultural Access and participation”, Eurobarometer,2014) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło wdrażanie programu „Kultura Dostępna”. Jego celem jest niwelowanie barier, poszerzenie oferty darmowych i tanich wydarzeń kulturalnych oraz rozbudowanie infrastruktury służącej kulturze w Polsce. Zgodnie z jego założeniami powstaje nowa usługa publiczna, czyli pakiet działań skierowanych do społeczeństwa oraz portal o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

Skrót z eksploracyjnych badań terenowych i analizy źródeł na potrzeby projektowania portalu kulturadostepna.pl oraz usługi publicznej „Kultura Dostępna”- pdf

 

 

 powrót