Wręczenie tytułu honorowego Profesora Oświaty dla dwóch nauczycieli szkół artystycznych

16-10-2012

15 października podczas uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przyznano wybranym nauczycielom honorowe tytuły Profesora Oświaty. Wśród nominowanych znaleźli się nauczyciele szkół artystycznych, Cecylia Heller z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Opolu oraz  Irena Tarasiewicz z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku.

/Fot. Danuta Matloch/

/Fot. Danuta Matloch/

/Fot. Danuta Matloch/

Nominacje przyznawane są na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty nauczycielom szkół artystycznych spełniającym określone kryteria formalne i merytoryczne. Przy ocenie formalnej brany jest pod uwagę  status nauczyciela dyplomowanego oraz minimum 20-letni okres pracy w zawodzie nauczyciela, w tym co najmniej 10 lat na stanowisku nauczyciela dyplomowanego. Kryteria merytoryczne odnoszą się do oceny dorobku zawodowego kandydata, jego osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze oraz wysoki poziom kultury  pedagogicznej kandydata.

Kapituła do Spraw Profesorów Oświaty składa się z 16 członków, powoływanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, spośród osób będących uznanymi autorytetami w dziedzinie oświaty i dających rękojmię prawidłowego wykonywania zadań Kapituły. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje organom sprawującym nadzór pedagogiczny, organom prowadzącym szkoły i placówki, związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli oraz organizacjom pozarządowym, których statutową działalnością jest działalność oświatowa.

W 2008 r. Minister Edukacji Narodowej po raz pierwszy nadał tytuły honorowe profesora oświaty. Nadano wówczas 10 tytułów. W latach kolejnych tj. w 2009 r. - 10 tytułów, w 2010 r. – 13,  w 2011 r. - 20 tytułów, a w roku 2012 – 20 tytułów honorowego profesora oświaty.  Do chwili obecnej nadano 73 tytuły.powrót