XI posiedzenie Rady do spraw Instytucji Artystycznych

29-09-2015

Zmiany w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz wypracowanie Katalogu dobrych praktyk przy organizacji konkursu na dyrektora instytucji artystycznych – to m.in. główne osiągnięcia Rady do spraw Instytucji Artystycznych. XI, ostatnie posiedzenie Rady pierwszej kadencji, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność, odbyło się 28 września 2015 r.

Podczas posiedzenia Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podziękowała członkom Rady za zaangażowanie oraz za wysiłki podejmowane na rzecz rozwiązywania problemów instytucji artystycznych oraz środowisk twórców teatralnych, tanecznych i muzycznych.

Podczas trwającej trzy lata kadencji, działania Rady przyczyniły się do wprowadzenia istotnych zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, wypracowania stanowiska w kwestii nowelizacji Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz rozpoczęcia działań mających na celu stworzenie w Polsce systemu wsparcia profesjonalnych artystów tańca w procesie ich transformacji zawodowej.

Niezwykle ważnym i wielokrotnie poruszanym w trakcie obrad Rady tematem były kwestie relacji pomiędzy instytucją artystyczną, a jej organizatorem oraz organizacja konkursów na dyrektorów instytucji artystycznych, czego efektem jest wypracowany Katalog dobrych praktyk przy organizacji konkursu na dyrektora instytucji artystycznych.

W posiedzeniach Rady, oprócz jej członków, wielokrotnie uczestniczyli zapraszani goście i eksperci – przedstawiciele innych departamentów MKiDN, dyrektorzy instytucji podległych i nadzorowanych przez MKiDN, członkowie zarządów związków i stowarzyszeń twórczych, działających w obszarze instytucji artystycznych.

Z inicjatywy Rady 24 czerwca 2015 r. w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej odbyła się konferencja z udziałem władz samorządowych pt. „Wokół dostępności i misji instytucji artystycznych” podczas której poruszono istotne kwestie związane z funkcjonowaniem instytucji artystycznych.

Trzyletnia, pierwsza kadencja Rady, pozwoliła na zasygnalizowanie i omówienie problemów, których rozwiązanie wymaga dalszych działań środowiskowych oraz odpowiednich rozwiązań systemowych. Można mieć nadzieję, że wiele spraw omawianych podczas dotychczasowych posiedzeń, znajdzie swoją kontynuację i finał w pracach Rady kolejnych kadencji.

Rada ds. Instytucji Artystycznych, działa przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2012 roku. Rada liczy 20 członków, będących przedstawicielami instytucji i środowisk artystycznych ze wszystkich województw, w tym także przedstawicieli stowarzyszeń twórców. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie zarządzania i funkcjonowania instytucji artystycznych oraz życia artystycznego, a także przedstawianie propozycji na temat usprawnienia i pogłębienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działalności instytucji artystycznych.powrót