ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

15-09-2020

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) z siedzibą w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, kod pocztowy 00-071, zaprasza do składania ofert na wykonanie ekspertyzy dotyczącej dostępności kinematografii dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz stosowanych w innych krajach metod zapewniania osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do kinematografii.

1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu ekspertyzy w formie pisemnego raportu. Szczegółowy zakres ekspertyzy określono w załączniku nr 1.

2. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie zaoferowanej ceny, doświadczenia oferenta oraz adekwatności i kompleksowości przedstawionej koncepcji badawczej.

3. Termin realizacji

40 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać drogą mailową, z wykorzystaniem wzoru formularza określonego w załączniku nr 2, na adres dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl, do 30 września 2020 r.

5. Wymagane doświadczenie

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować zasobami umożliwiającymi należyte wykonanie ekspertyzy. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji ekspertyz/badań/analiz/opracowań dotyczących sektora kultury, przy czym szczególnie pożądane będzie doświadczenie w obszarze kinematografii oraz dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

6. Dodatkowe informacje

Pytania dotyczące treści niniejszego zapytania ofertowego należy przesyłać drogą mailową na adres akozik@mkidn(dot)gov(dot)pl. Odpowiedzi udzielane będą drogą mailową lub telefoniczną, w związku z czym w treści maila należy wskazać numer telefonu kontaktowego.

Załączniki

- Załącznik nr 1 – szczegółowy zakres ekspertyzy

- Załącznik nr 2 – formularz oferty

- Załącznik nr 3 – informacja o przetwarzaniu danych

- Załącznik nr 4 – wzór umowypowrót