Zapytanie ofertowe

10-07-2020

 

Biuro Dyrektora Generalnego (BDG) Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poszukuje osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Fundacji.

I. Przedmiot umowy:

Wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem elektronicznego Centralnego Rejestru Fundacji będących w nadzorze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, polegające w szczególności na: aktualizowaniu wyciągu z Centralnego Rejestru Fundacji w celu udostępniania go w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN, przygotowywaniu projektów pism celem ich przekazywania zgodnie z właściwością merytoryczną, rejestrowaniu ustanawianych fundacji oraz przeglądzie fundacji na podstawie przekazywanych dokumentów, jak również danych zamieszczonych w KRS., w wymiarze nie dłuższym niż 16 godzin tygodniowo.  

II. Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań realizowanych przez pracowników Biura Dyrektora Generalnego.

III. Termin realizacji umowy:

1 października 2020 r. – 30 września 2021 r.

IV. Wymagania związane z realizacją umowy zlecenia:

Wymagania niezbędne

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty:

V. Termin składania dokumentów:

Do 13 lipca 2020 r. do godziny 12.00.

VI. Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie skanu podpisanych dokumentów w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl

W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta - CRF”.

VII. Kryteria wyboru:

Cena nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi
po przeprowadzeniu oceny złożonych dokumentów pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie oraz określone predyspozycje do realizacji zadania. W przypadku złożenia jednej oferty Zamawiający może zrezygnować z przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i dokonać wyboru Wykonawcy po dokonaniu oceny złożonych dokumentów albo na tym etapie może odstąpić od zawarcia umowy z Wykonawcą.

VIII. Dodatkowe informacje:

W sprawach niniejszego postępowania prosimy kontaktować się elektronicznie na adres: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl Odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego postępowania zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej nadawcy.
powrót