ZAPYTANIE OFERTOWE

04-08-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Fax: 22 8288773
Strona internetowa: www.mkidn.gov.pl

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na bieżącą konserwację i świadczenie bez zbędnej zwłoki usługi pogotowia instalacyjnego dla kotłowni gazowej i instalacji wodnych w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Ksawerów 13 w okresie od 01.10.2020 r. do 30.09.2023 r.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi bieżącej konserwacji i świadczenie bez zbędnej zwłoki usługi pogotowia instalacyjnego dla kotłowni gazowej i instalacji wodnych w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy ul. Ksawerów 13.
  2. Zakres umowy określony jest w załącznikach 1 i 2.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 01.10.2020 r - 30.09.2023 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 3, który stanowi integralną część zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl w tytule należy wpisać: „Usługa bieżącej konserwacji i świadczenia bez zbędnej zwłoki pogotowia instalacyjnego dla kotłowni gazowych i instalacji wodnych w budynkach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego“ -  do dnia 10.08.2020 r.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT                                                                                             

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiazania Zamawiajacego do udzielenia zamówienia. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach okreslonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Zbigniew Komański pod numerem telefonu 22 4210121 oraz adresem email: zkomanski@mkidn(dot)gov(dot)pl.  

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Zakres konserwacji budynku. i wykaz materiałów pomocniczych.
  2. Formularz ofertowy.

                                                                                        

 

 

 

 

 

 powrót