ZAPYTANIE OFERTOWE

13-08-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Fax: 22 8288773

Strona internetowa: www.mkidn.gov.pl

Uwzględniając zasady konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie: „Okresowej kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego budynków  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zgodnym z art. 62 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego. Kontrola obejmuje: budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 15, budynek „Kordegardy“, budynek wartowni, budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 17, budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, budynek przy ul. Ksawerów 13 oraz garaż podziemny przy ul. Trębackiej 3” – w Warszawie.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej  kontroli co najmniej raz w roku stanu technicznego budynku w zakresie zgodnym z art. 62 ust. 1 pkt. 1 Prawa Budowlanego. Zakresem kontroli objęte są budynki: przy ul. Krakowskie Przedmieście 15, budynek  „Kordegardy“, przy Krakowskie Przedmieście 17, budynek przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, przy ul. Ksawerów 13, garaż podziemny przy ul. Trębackiej 3 w Warszawie.
 2. Wykonawca w ramach usługi wykona sprawdzenie stanu technicznego:

-  elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu;

      -  instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska;

      - instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 1. Wykonawca sporządzi protokoły kontroli na własnym wzorze okazanym i uzgodnionym z Zamawiającym.
 2. Dla budynków zabytkowych należy opisać występujące elementy wystroju  architektonicznego na elewacjach, z opisem ich stanu technicznego.
 3. Wykonawca przekaże protokoły kontroli stanu technicznego dla każdego budynku oddzielnie w 2 egz. w trwałej oprawie wraz z częścią opisową i fotograficzną, z opisanymi zdjęciami i załączonymi kopiami uprawnień członków zespołu kontroli technicznej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
 4. Wykonawca przekaże 2 egz. dokumentacji kontroli (część opisowa i fotograficzna) w formie zapisu elektronicznego na CD w formacie Adobe Acrobat Reader (PDF).
 5. Wykonawca uzupełni wpisy do ksiąg obiektów budowlanych dla w/w budynków.
 6. Faktura płatna w terminie 21 dni od dnia otrzymania protokołów, odebrania przez Zamawiającego i poprawnie wystawionej faktury.
 7. W zakres zlecenia wchodzi również uzupełnienie wpisów do książek obiektów budowlanych dla w/w budynków.
 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 20.10.2020 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 1 - stanowi integralną część zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl w tytule należy wpisać: „Okresowa kontrola co najmniej raz w roku stanu technicznego budynków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego“ - do dnia 28.08.2020 r.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiazania Zamawiajacego do udzielenia zamówienia. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach okreslonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Komański pod numerem telefonu 22 4210121 oraz adresem email: zkomanski@mkidn(dot)gov(dot)pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.                                                                            

 

 

 

 

 

 powrót