ZAPYTANIE OFERTOWE

28-08-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Fax: 22 8288773
Strona internetowa: www.mkidn.gov.pl

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego instalacji elektronicznych zabezpieczeń oddzielnie dla wskazanej lokalizacji, z uwzględnieniem poniżej opisanych wymagań oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie przy  ul. Krakowskie Przedmieście 21/23.

1. Wykonanie dokumentacji projektowej będzie dotyczyć:

a) Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWIN) - elektronicznego systemu wspomagającego ochronę fizyczną w zakresie alarmowania o zdarzeniach noszących znamiona nieuprawnionego wtargnięcia (włamania);

b) Systemu Kontroli Dostępu (SKD) - elektronicznego systemu wspomagającego ochronę fizyczną w zakresie kontrolowania ruchu osobowego i materiałowego;

c) Systemu dozorowego telewizji (CCTV) - wspomagającego ochronę fizyczną

d) Systemu alarmowania pożarowego  (SAP)

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  1. I etap – dokonanie ekspertyz i wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z założeniami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia - w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy;
  2. II etap - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę poprzedzonego uzyskaniem pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w terminie 120 dni od dnia, w którym Zamawiający przyjmie ostatecznie dokumentację, co zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z wymogami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia;
  3.  III etap - pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych na podstawie dokumentacji, do dnia protokolarnego odbioru wykonania robót budowlanych. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski sukcesywnie w całym okresie wykonywania robót budowlanych, tj. do protokolarnego odbioru ich wykonania bez zastrzeżeń najpóźniej do dnia 30. 12. 2022 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien złożyć pisemną ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania Załącznik nr 2, który stanowi integralną część zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl  w tytule należy wpisać: „Projekt dokumentacji systemów bezpieczeństwa  w MKiDN”-  do  godz.12.00 w dniu 4.09.2020 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT                                                                              

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość pkt, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium po uwzględnieniu wagi kryterium

A.

Cena brutto

50 %

 

50

B.

Wykaz wykonania usług wymienionych w pkt.13.b opisu przedmiotu zamówienia.

40%

40

C.

Realizacja przedmiotu zamówienia przewidzianych dla etapu I w terminie krótszym niż 90 dni.

10%

10

SUMA

100 %

100

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty  najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zmówienia.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Michał Łapiński pod adresem email: mlapinski@mkidn(dot)gov(dot)pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.powrót