ZAPYTANIE OFERTOWE

02-09-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Fax: 22 8288773
Strona internetowa: www.mkidn.gov.pl

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie „Czterech przeglądów serwisowych i konserwacji 14 klap przeciwpożarowych firmy MERCOR S.A. model: MCR FID S/S c/P z siłownikami elektrycznymi zainstalowanych w budynku MKiDN przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie”.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Czterech przeglądów serwisowych i konserwacji 14 klap przeciwpożarowych firmy MERCOR S.A. model: MCR FID S/S c/P z siłownikami elektrycznymi zainstalowanych w budynku MKiDN przy ul. Ksawerów 13 w Warszawie
   
 2. Przeglądy serwisowe i konserwacje będą wykonywane zgodnie z Dokumentacją Techniczną Urządzenia cyklicznie co 12 miesięcy w terminach uzgodnionych przez strony; pierwszy nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty popisania umowy. Termin przeglądu może zostać przesunięty na wniosek Zleceniodawcy.
   
 3. Wykonane przeglądy serwisowe i konserwacje są wypełnieniem warunków zachowania gwarancji na urządzenia.
   
 4. Szczegółowy wykaz czynności przeglądu serwisowego i konserwacji zawiera „Lista czynności” stanowiąca załącznik nr 1 do zaproszenia, w tym m.in. uruchomienie klap, sprawdzenie stopnia otwarcia/zamknięcia.
   
 5. Potwierdzeniem wykonania przeglądu serwisowego i przeprowadzenia konserwacji klap będzie „Protokół przeglądu serwisowego i konserwacji” stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia podpisany przez przedstawicieli obu stron.
   
 6. Ocena zastanego stanu faktycznego, jak i przedstawione środki do przywrócenia wymaganej sprawności systemu, zawarte w „Protokole przeglądu serwisowego i konserwacji” stanowią dla Zleceniodawcy podstawę do zlecenia Zleceniobiorcy prac naprawczych.
   
 7. Zleceniobiorca będzie używał części oryginalnych przewidzianych w instrukcji użytkowania urządzeń.
   
 8. W przypadku uszkodzenia urządzenia w wyniku zastosowania części nieoryginalnych i zgodnych z instrukcją użytkowania urządzenia koszty naprawy będzie ponosił Zleceniobiorca.
   
 9. Zleceniobiorca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym i personalnym,  niezbędnym do świadczenia profesjonalnych usług serwisowych Urządzenia.
   
 10. Zleceniobiorca dla zachowania warunków utrzymania gwarancji przez Zleceniodawcę na urządzenia firmy Mercor S.A. jest zobowiązany do posiadania aktualnej autoryzacji firmy Mercor S.A.
   
 11. Zleceniobiorca oświadcza, że wykonywane usługi przeglądu serwisowego i konserwacji   Urządzenia będą dokonywane zgodnie z dokumentacją techniczną dotyczącą Urządzenia, zasadami wiedzy i technik, z należytą starannością i zgodnie z przepisami ppoż.
   
 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
   
 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia  podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.11.2023 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu według własnego wzoru, w którym poda cenę brutto za wykonanie 1 przeglądu i łączną cenę 4 przeglądów..

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl w tytule należy wpisać: „Przeglądy serwisowe i konserwacja 14 klap przeciwpożarowych“ -  do dnia  07.09.2020 r. do godz. 12.00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiazania Zamawiajacego do udzielenia zamówienia. Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach okreslonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zmówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Komański pod numerem telefonu 22 4210121 oraz adresem email: zkomanski@mkidn(dot)gov(dot)pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1.  „Lista czynności”.  
 2. „Protokół przeglądu serwisowego i konserwacji”


powrót