Znak Dziedzictwa Europejskiego

31-01-2017

Logo Konkursu Znak Dziedzictwa Europejskiego

Informujemy, iż zakończył się krajowy etap selekcji kandydatów do otrzymania Znaku Dziedzictwa Europejskiego w edycji 2017.

Do konkursu zgłoszonych zostało 15 obiektów:

 1. Bitwa Warszawska
 2. Gniezno
 3. Góra św. Anny 
 4. Grodzisko w Wicinie
 5. Kompleks zabudowań pocysterskich oraz pomniki w Jemielnicy
 6. Kościół Jezusowy w Cieszynie
 7. Kościół św. Jadwigi w Mokobodach
 8. Kościół św. Jana w Gdańsku
 9. Łódź
 10. Park Mużakowski
 11. Półwysep Westerplatte
 12. Uniwersytet Jagielloński
 13. Założenie zamkowe w Kędzierzynie-Koźlu
 14. Zamek w Lidzbarku Warmińskim
 15. Zespół Opactwa Cystersów w Sulejowie.

Wszystkie zgłoszone obiekty zostały poddane głosowaniu na stronach MKiDN, a także ocenie Komitetu ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Ostateczną rekomendację otrzymały dwa obiekty, które w największym stopniu odpowiadają kryteriom określonym przez Unię Europejską i są to:

1. Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego

2. Półwysep Westerplatte.

Kandydatura Łodzi uzyskała jednogłośne poparcie wszystkich członków Komitetu, którzy w uzasadnieniu podkreślili unikalny wielokulturowy i wielonarodowy charakter miasta, jego dynamiczny rozwój na przestrzeni ostatnich lat oraz potencjał promocyjny. W rezultacie gwałtownego rozwoju urbanistycznego i przemysłowego miasta w XIX i XX wieku oraz dzięki wyjątkowej różnorodności etnicznej oraz religijnej jego obywateli, współczesny krajobraz kulturowy Łodzi silnie wyróżnia się na tle innych miast europejskich. Przez lata miasto pozostawało fenomenem, którego skład etniczny tworzyły cztery narodowości:  Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Pomimo tak dużego zróżnicowania narodowościowego, religijnego i kulturowego mieszkańców miasta, Łódź przełomu XIX i XX wieku cieszyła się reputacją miasta wolnego od ksenofobii. W tym kontekście historia kandydata silnie nawiązuje do podstawowych wartości Unii Europejskiej, takich jak poszanowanie praw człowieka, w tym praw mniejszości, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość oraz solidarność. Siłą kandydatury Łodzi jest również fakt, iż od wielu lat miasto konsekwentnie nawiązuje do swojej tożsamości, budowanej w XIX i XX wieku, co znajduje odzwierciedlenie w licznych inicjatywach o charakterze artystycznym, kulturalnym i społecznym.

W uzasadnieniu swojej decyzji, dotyczącej rekomendowania Półwyspu Westerplatte, Komitet ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego podkreślił wartość symboliczną obiektu oraz rolę, którą odegrał on w historii Europy i Świata. Obrona Westerplatte jest bezdyskusyjnym symbolem bohaterstwa oraz patriotycznego poświęcenia na rzecz obrony integralności terytorialnej, niepodległości politycznej państwa oraz jego suwerenności. Zakaz uciekania się do siły lub groźby jej użycia jest współcześnie podstawową zasadą dotyczącą wzajemnych stosunków między państwami. Członkowie Komitetu byli zgodni, iż udział Westerplatte w działaniu oraz ewentualne przyznanie mu Znaku Dziedzictwa Europejskiego, może w znaczący sposób przyczynić się do zwiększania świadomości Europejczyków, w odniesieniu do jednego z najtragiczniejszych okresów w historii kontynentu. Westerplatte, jako niezwykle istotny element polskiego dziedzictwa, zasługuje w tym kontekście na szeroką promocję w Unii Europejskiej.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie przez rekomendowane obiekty wniosków zgłoszeniowych, które zostaną przedłożone Komisji Europejskiej i będą konkurowały z obiektami zgłoszonymi przez pozostałe państwa, biorące udział w działaniu.powrót