Mistrz Rzemiosł Artystycznych

Tytuł honorowy „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” nadawany jest rzemieślnikom posiadającym znaczący i uznany dorobek zawodowy w zakresie wytwarzania lub odtwarzania przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym, naprawy i konserwacji takich przedmiotów, naprawy  i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych oraz świadczenia usług związanych  z artystycznym zdobieniem obiektów budowlanych, na mocy art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. nr 112, poz. 979, z późn.  zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadaje tytuł z własnej inicjatywy lub na wniosek:
 1. organu administracji publicznej;
 2. władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących  statutową działalność kulturalną;
 3. kierownika placówki dyplomatycznej lub konsularnej RP;
 4. Związku Rzemiosła Polskiego.
 1. Nadsyłana do ministerstwa dokumentacja powinna zawierać:
 1. Wniosek o nadanie tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”;
 2. załączniki: kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz kopie    dyplomów z wystaw i konkursów branżowych.
 1. Minister podejmuje decyzje w oparciu o opinię Rady do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu  honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” działającej na podstawie Zarządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 kwietnia 2012 r. Terminy posiedzeń Rady będą ustalane z uwzględnieniem ilości wniosków zgłaszanych przez uprawnione podmioty.
 2. Potwierdzeniem nadania tytułu przez Ministra  jest dyplom, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia ministra rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadawania tytułu „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”. Dyplom wręcza Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub osoba przez niego upoważniona
   w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że od 15 lipca 2014 r. jedynym obowiązującym wzorem wniosku o nadanie tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” jest ten opublikowany na stronie MKiDN. Wszystkie wnioski, które wpłynęły do ministerstwa do dnia 15 lipca br. (decyduje data stempla pocztowego) będą traktowane jako poprawne formalnie.

Informujemy, że nabór wniosków na 2014 r. potrwa do 31 grudnia.

Wnioski powinny być adresowane na Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składane na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,

00-071 Warszawa

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Tel. (22) 42 10 351, mail: dzabkowska@mkidn(dot)gov(dot)pl

DO POBRANIA:

Wzór wniosku o nadanie tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”

Zarządzenie Ministra w sprawie Rady do spraw opiniowania wniosków dotyczących przyznawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”