Umowy i rozliczenia

Poniżej zamieszczamy wzory umów na zadania realizowane w ramach Programów Ministra w 2015 r. dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych.
Do odczytu:

Są to dokumenty wzorcowe określające podstawowe wymogi i zasady rozliczania dotacji, którym muszą się poddać beneficjenci korzystający ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zwracamy uwagę, iż od 2014 r. obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy i rozliczania zadań dofinansowanych ze środków Ministra.
W całkowitym koszcie zadania nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT), który podlega odzyskaniu lub rozliczeniu w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego.

Beneficjenci korzystający z dotacji zobowiązani są do złożenia za pomocą systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl) Raportu z realizacji zadania oraz dostarczenia go w wersji papierowej do Zleceniodawcy z wymaganymi załącznikami (decyduje data stempla pocztowego nadawczego).

Aby ułatwić Państwo prawidłowe wypełnienie ww. dokumentu poniżej prezentujemy: