Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Konsultacje społeczne projektu dyrektywy o dziełach osieroconych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do udziału w kolejnych konsultacjach projektu dyrektywy w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych (Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on certain permitted uses of orphan works). Konsultacje potrwają do 15 kwietnia 2012.

Zgodnie z projektowaną dyrektywą utworem osieroconym będą dzieła, do których prawa autorskie lub pokrewne posiadają osoby nieznane lub zaginione. Projekt przewiduje także stworzenie kategorii dzieł „częściowo osieroconych”. Chodzi tu o takie utwory, w stosunku do których nie można odnaleźć lub zidentyfikować tylko części osób uprawnionych.

Wśród dzieł osieroconych mają znaleźć się utwory literackie, kinematograficzne, audiowizualne oraz fonogramy. Dzieła te będą jednak musiały znajdować się w zbiorach publicznie dostępnych bibliotek, placówek oświatowych, muzeów, archiwach lub instytucji odpowiedzialnych za dziedzictwo filmowe lub dźwiękowe, a także nadawców publicznych. Oznacza to, że wśród nich znajdą się m. in. czasopisma, książki, magazyny oraz filmy. Co więcej  status utworu osieroconego  ma być nadawany tylko tym dziełom, które zostały po raz pierwszy opublikowane lub nadane w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. W dyskusji prowadzonej na forum grupy roboczej Rady Unii Europejskiej niektóre państwa członkowskie opowiedziały się jednak za rozszerzeniem tego zakresu. Zaproponowały bowiem, by przepisy dyrektywy dotyczyły także utworów, które nie zostały nigdy opublikowane ani nadane, mimo że za zgodą podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich lub pokrewnych były niegdyś publicznie udostępniane.

Zanim jednak utwór zostanie uznany za osierocony w państwie, w którym został on po raz pierwszy opublikowany lub nadany, będą musiały zostać przeprowadzone staranne poszukiwania autora lub osoby posiadającej majątkowe prawa autorskie do utworu, a także prawa pokrewne do artystycznego wykonania lub fonogramu. Odpowiedzialne za poszukiwania mają być wyżej wymienione instytucje, czyli m.in. archiwa, biblioteki, muzea, nadawcy radiowi lub telewizyjni.  Utwór, który zostanie uznany za osierocony w jednym kraju, według projektu dyrektywy będzie miał taki status również w pozostałych państwach członkowskich. Wówczas wspomniane instytucje będą mogły osierocone dzieła  m.in. zwielokrotniać na potrzeby digitalizacji oraz udostępniać w internecie.           

Konsultowany projekt dyrektywy został przedstawiony przez prezydencję duńską 22 lutego 2012 roku ( dokument Rady nr 6714/12).  Teraz   nad projektem dyskutować będą przedstawiciele Rady, Parlamentu i Komisji. Celem tych rozmów ma być wypracowanie wspólnej i ostatecznej wersji dyrektywy.

Pierwotną wersję projektu dyrektywy w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultowało na przełomie maja i czerwca 2011 roku

Więcej informacji o projekcie dyrektywy znają Państwo tutaj:
Wprowadzenie do konsultacji na temat projektu dyrektywy w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystywania utworów osieroconych

 

DO POBRANIA

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

Czy akceptują Państwo wskazany wyżej zakres przedmiotowy i podmiotowy dyrektywy, w tym propozycję objęcia dyrektywą utworów nieopublikowanych? Czy powinien on zostać zmieniony zgodnie z propozycjami Parlamentu Europejskiego?

Czy zgadzają się Państwo z określonymi w projekcie Rady kryteriami, jakimi instytucje-beneficjenci powinny kierować się przy starannych poszukiwaniach podmiotów uprawnionych, w tym z listą źródeł informacji zamieszczoną w załączniku do dyrektywy? Czy dostrzegają Państwo potrzebę ich uzupełnienia zgodnie z propozycjami Parlamentu Europejskiego?

Jakie jest Państwa stanowisko odnośnie obowiązków dotyczących prowadzenia baz danych utworów osieroconych oraz ewentualnych ich kosztów? Jaka powinna być rola organów państwowych przy organizowaniu jednego punktu dostępowego? Czy popierają Państwo utworzenie wspólnej unijnej bazy danych utworów osieroconych?

Czy akceptują Państwo mechanizm korzystania z utworów osieroconych oparty o „dozwolony użytek” rozumiany jako wyjątek od prawa do zwielokrotniania i udostępniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych? Jaki charakter powinna mieć rekompensata z tego tytułu dla twórców i innych uprawnionych? Czy zapłata wynagrodzenia/rekompensaty za korzystanie z utworów osieroconych powinna następować przed rozpoczęciem korzystania (np. w celu zabezpieczenia instytucji-beneficjenta przed potencjalnymi roszczeniami twórcy), a jeśli tak – na rzecz jakiego podmiotu?

Jakie inne mechanizmy prawne należałoby wprowadzić w Polsce w celu wspierania inicjatyw z zakresu masowej digitalizacji i udostępniania online zasobów bibliotek i archiwów, w tym dzieł niedostępnych w handlu, także na cele komercyjne? Czy tego rodzaju mechanizmy na szczeblu krajowym powinny być powiązane z projektowanym systemem „starannych poszukiwań” wprowadzanym na potrzeby dyrektywy?

Czy prowadzą lub przewidują Państwo działania mające na celu wdrożenie „Porozumienia dotyczącego podstawowych zasad digitalizacji i publicznego udostępniania dzieł niedostępnych w handlu”, podpisanego w dniu 20 września 2011 r. w Brukseli?

Państwa uwagi w innych, nie wskazanych wyżej kwestiach dotyczących projektu dyrektywy o utworach osieroconych będą również mile widziane.

*

*

Weryfikacja*:
osiem minus dwa wpisz słownie wynik działania

koniec głównej treści