Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej działa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.).

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa oraz spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym pomnikami zagłady.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem z dnia 26 marca 2015 r. (Dz. Urz. MKiDN poz. 12 i 13) powołał członków Rady do Spraw Muzeów na trzyletnią kadencję w latach 2015–2018 w składzie:

 1. dr Piotr Cywiński;
 2. Anna Fic-Lazor;
 3. Jarosław Gałęza;
 4. dr Jacek Górski;
 5. Paweł Jaskanis;
 6. Lech Karwowski;
 7. Alicja Knast;
 8. Andrzej Lechowski;
 9. Leszek Lenarczyk;
 10. dr inż. Jerzy Litwin;
 11. Natalia Ładyka;
 12. Mariusz Mierzwiński;
 13. Lucyna Mizera;
 14. Michał Niezabitowski;
 15. dr hab. Piotr Oszczanowski;
 16. dr Marek Rubnikowicz;
 17. Jarosław Suchan;
 18. Andrzej Urbański;
 19. Wit Karol Wojtowicz;
 20. dr hab. Michał F. Woźniak;
 21. dr Anna Ziółkowska.

Pierwsze posiedzenie Rady obecnej kadencji odbyło się 15 kwietnia 2015 r.

Przewodniczącym Rady jest dr hab. Michał F. Woźniak, a jego zastępcą dr Jacek Górski.

Komórką organizacyjną w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego właściwą do koordynacji prac Rady jest Departament Dziedzictwa Kulturowego.