Rada do spraw Szkolnictwa Artystycznego

Rada do spraw Szkolnictwa Artystycznego jest społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach kształcenia artystycznego. Radę powołuje, zarządzeniem, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Organ ten posiada kompetencje w zakresie przedkładania ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego założeń polityki oświatowej i opiniowania projektów aktów normatywnych odnoszących się do szkolnictwa artystycznego. Rada może również opiniować wszelkie inne sprawy dotyczące oświaty przedkładane przez Ministra.

Kadencja Rady trwa 3 lata. W skład Rady może wchodzić dowolna liczba osób. Rada wybiera prezydium i ustala regulamin swojej działalności. Obsługę administracyjną Rady zapewnia minister właściwy ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Przewodniczący Rady - p. prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak

Wiceprzewodniczący - p. Marek Lis oraz p. dr Beata Lewińska

Na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 r. powołana została kolejna VII kadencja Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego, z dniem 1 marca 2015 r., w składzie:

1. prof. dr hab. Krystian Kiełb - nauczyciel akademicki Akademii Muzycznej we Wrocławiu,

2. Barbara Jura - przewodnicząca Forum Samorządów Studenckich Polskich Uczelni Artystycznych,

3. prof. dr hab. Dariusz Dyczewski - rektor Akademii Sztuki w Szczecinie,

4. prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak - dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie, wykładowca Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Artystycznym,

5. Szymon Blaszyński - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. J. Hellera w Głuchołazach,

6) Robert Pluta - dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu,

7) Aleksandra Wilde – nauczyciel teorii muzyki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku,

8) Krzysztof Mieczysław Krawczyk - dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni,

9) Aldona Schmidt-Pater - wicedyrektor w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. F. Chopina w Krakowie,

10) Katarzyna Tomaszkiewicz - kierownik sekcji rytmiki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie,

11) dr Beata Lewińska - dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie, adiunkt Instytutu Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

12) Marek Lis - dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni,

13) Sławomir Gidel - wicedyrektor w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. J. Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku.

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego