Kształcenie bibliotekarzy i animatorów kultury

Szkoły pomaturalne bibliotekarskie i animatorów kultury – szkoły o 2-letnim cyklu kształcenia, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie bibliotekarz albo animator kultury po zdaniu egzaminu dyplomowego. O przyjęcie na semestr pierwszy może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata. Dla kandydatów do szkoły pomaturalnej przeprowadza się egzamin wstępny w zakresie odpowiednio przedmiotów artystycznych lub specjalizacji kształcenia.

 

Zawód bibliotekarz obejmuje następujące specjalizacje:

- bibliotekarstwo publiczne;

- bibliotekarstwo szkolne;

- biblioterapia.

 

W szkole pomaturalnej kształcącej w zawodzie bibliotekarz egzamin wstępny obejmuje:

- egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalizacji kształcenia,

- egzamin ustny z dziedziny wiedzy związanej z wybraną przez kandydata specjalizacją kształcenia;

 

Zawód animator kultury obejmuje następujące specjalizacje:

- animacja społeczności lokalnych;

- teatr;

- taniec;

- fotografia;

- film;

- turystyka;

- turystyka i rekreacja;

- arteterapia.

 

W szkole pomaturalnej kształcącej w zawodzie animator kultury egzamin wstępny obejmuje:

- egzamin praktyczny predyspozycji animacyjnych,

- egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalizacji kształcenia,

- egzamin ustny z dziedziny wiedzy związanej z wybraną przez kandydata specjalizacją kształcenia.