Legalizacja dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

Zgodnie z § 19 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz. 1188) urząd obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego legalizuje do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty wydane przez nadzorowane przez niego uczelnie artystyczne:

Legalizacji podlegają wyłącznie oryginały lub duplikaty powyższych dokumentów.

Pozostałe, niewymienione powyżej dokumenty legalizuje uczelnia, która je wydała (§ 19 ust 2 wyżej wspomnianego rozporządzenia).

W momencie legalizacji dokumentu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego należy przedstawić potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 19 złotych za każdy dokument, którą zgodnie z § 21 ust. 6 wzmiankowanego rozporządzenia należy wnieść na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

Legalizacja dokonywana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00 w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa ul. Kopernika 36/40 III piętro pokój nr 325, telefon kontaktowy (22) 55 15 590.