OGŁOSZENIE

17-07-2020

OGŁOSZENIE

Biuro Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje jednej osoby do wykonywania zadań w ramach umowy cywilno-prawnej.

Przedmiot umowy:

Wykonywanie zadań zleconych archiwum zakładowego urzędu polegających na wprowadzaniu do formularza w arkuszu kalkulacyjnym danych z prowadzonego dotychczas w wersji papierowej wykazu spisów zdawczo-odbiorczych.

Ponadto do zadań ww. osoby będzie należała obsługa urządzeń biurowych oraz wykonywanie innych czynności o charakterze pomocniczym na rzecz Biura Dyrektora Generalnego.

Zakres umowy cywilno-prawnej:

Umowa obejmuje wsparcie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Wydziału Administracyjnego BDG.

Termin na realizację umowy cywilno-prawnej: 3 sierpnia – 2 listopada 2020 r.

Wymagania związane z realizacją umowy cywilno-prawnej:

Wymagania niezbędne

Wymagania pożądane:

Wymagane dokumenty: Formularz ofertowy, Curriculum vitae, Oświadczenie – informacja dla osób, od których zbierane są dane.

Termin składania dokumentów: 22 lipca 2020 r. do godz. 12:00

Miejsce składania dokumentów: Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie dokumentów
w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl

W tytule e-maila prosimy o zapis: „Oferta_Archiwum”.

Kryteria wyboru: Cena nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi pod kątem spełniania określonych powyżej wymagań oraz po przeprowadzeniu rozmowy wstępnej, podczas której weryfikowane będzie posiadane doświadczenie.

Inne : Odpowiedzi na pytania dotyczące niniejszego postępowania zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej nadawcy.
powrót