Sukces Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

31-07-2009

W dniu 31 lipca 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Aktualizacja objęła także XI priorytet „Kultura i dziedzictwo kulturowe” PO IiŚ, za którego wdrażanie odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Indywidualne projekty kluczowe to najważniejsze inwestycje przewidziane do realizacji w najbliższych latach przy udziale środków europejskich. Stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczyni się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

W wyniku przeprowadzonego procesu aktualizacji listy wprowadzono korzystne dla sektora kultury zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego wykazu, na którym w ramach Priorytetu XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe” PO IiŚ znajdowało się 5 inwestycji dotyczących rozwoju infrastruktury kultury.

Dzięki staraniom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego listę rozszerzono o nowe 28 projektów niezwykle istotnych z punktu widzenia rozwoju polskiej kultury, w tym w ramach:

Na wdrożenie projektów podstawowych przewidziano w ramach priorytetu środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1,2 mld złotych, co stanowi blisko 59% alokacji EFRR na priorytet.

Realizacja zakładanych inwestycji pozwoli na przyspieszenie osiągnięcia celu głównego priorytetu, jakim jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.powrót