ZAPYTANIE OFERTOWE

24-08-2020

(dotyczy zakupu usługi łącza symetrycznego dostępu do Internetu w siedzibie przy ul. ul. Tamka 3 wraz z łączem dzierżawionym między siedzibami przy ul. Ksawerów 13 oraz przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Fax: 22 8288773
Strona internetowa: www.mkidn.gov.pl

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę symetrycznego dostępu do Internetu w siedzibie przy ul. Ksawerów 13 oraz łącza dzierżawionego między siedzibami przy ul. Ksawerów 13 oraz przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17:

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa symetrycznego dostępu do Internetu musi zawierać:

 1. Dedykowane łącze symetryczne do Internetu o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 400 Mbit/s dla ruchu przychodzącego i nie mniejszej niż 400 Mbit/s dla ruchu wychodzącego wraz z łączem dzierżawionym o przepustowości 1 Gbit/s między siedzibami Ministerstwa przy ul. Ksawerów 13 i ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 spełniające następujące wymagania:
  1. Punkty dostępu do usługi w budynkach Zamawiającego muszą być zakończone oddzielnymi interfejsami RJ-45 (1Gbit/s) i powinny się znajdować w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. Interfejsy muszą posiadać funkcję „Auto MDI-MDIX”.
  2. Pełne wykorzystanie przepustowości każdego z łącz w jednym kierunku nie może w żaden sposób zmniejszać przepustowości w przeciwnym kierunku
  3. Łącze do Internetu musi posiadać uruchomiony i skonfigurowany ruch sieciowy przy pomocy protokołu IPv4 (typu PA – provider aggregable). Pula publicznych adresów IPv4 dostępna dla Zamawiającego musi mieć maskę 28 bitów lub mniejszą (liczba publicznych adresów IPv4 nie mniejsza niż 14).
  4. Łącze do Internetu  musi posiadać uruchomiony i skonfigurowany ruch sieciowy przy pomocy protokołu IPv6 (typu PA – provider aggregable). Pula adresów IPv6 dostępna dla Zamawiającego musi mieć maskę 56 bitów lub mniejszą.
  5. Łącze dzierżawione musi posiadać możliwość  zastosowania przez Zamawiającego dowolnej adresacji prywatnej dla IPv4 i IPv6
 2. Parametry działania usługi nie powinny być gorsze niż zawarte poniżej:
  1. gwarantowany czas naprawy od momentu zgłoszenia telefonicznego do usunięcia awarii – nie więcej niż 6h (sześć godzin),
  2. gwarancja dostępności rocznej – nie mniej niż 99,0%,
  3. parametry techniczne – straty pakietów (średnia w mies.) – nie więcej niż 0,5%,
  4. parametry techniczne – opóźnienia pakietów (średnia w mies.) – nie więcej niż 50ms.
 3. Zamawiający wymaga aby dostawca udostępniał bieżące dane dotyczące ruchu na łączu do transmisji na żądanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

                Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż 1 października 2020 r., przez okres 24 lub 36 miesięcy, bez możliwości automatycznego przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

                Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl do 1.09.2020, do godziny 1000. W tytule należy wpisać: „Oferta na łącze do Internetu dla MKiDN w budynku przy ul. Ksawerów 13”
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 2.09.2020 roku.
 3. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą brane pod uwagę. Ważność złożonej oferty to minimum 45 dni.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

                Sposób obliczenia punktów:

(cena z najtańszej oferty/cena z badanej oferty) * 100 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę z ofert niepodlegających odrzuceniu. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. Zamawiający dokona oddzielnej oceny ofert dla usług świadczonych przez 24 lub 36 miesięcy w zależności od posiadanych środków finansowych.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Maciej Bartosiak

+48 (22) 42 10 231

mbartosiak@mkidn(dot)gov(dot)pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego.
 2. Projekt umowy


powrót