Przemysły kreatywne gospodarczą specjalizacją Polski

11-12-2014

"Inteligentne technologie kreacyjne" - to nowa specjalizacja, obejmująca branże przemysłów kultury i kreatywnych (PKK), która zostanie wpisana na Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, w wyniku działań MKiDN. Otworzy to nowe możliwości finansowania projektów realizowanych przez przedsiębiorców (również wspólnie z uczelniami) działających w obszarze PKK, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020, dofinansowanego z funduszy strukturalnych.

Utworzenie Krajowej Inteligentnej Specjalizacji to także wyraźny znak, że zadania realizowane przez przedsiębiorców i uczelnie w sferze przemysłów kultury i kreatywnych zostaną uznane za wiodące dla polskiej gospodarki.

Projekt nowej 19 Krajowej Inteligentnej Specjalizacji inteligentne technologie kreacyjne obejmuje: wzornictwo, gry komputerowe, sferę audiowizualną (dźwięk i obraz). Projekt powstał w wyniku procesu prac nieformalnej grupy roboczej powołanej przez MKiDN skupiającej przedsiębiorców ze sfery PKK, przedstawicieli świata nauki, organizacji i stowarzyszeń skupiających przedsiębiorców oraz administracji. Propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez regiony, Komitet Sterujący złożony z przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Infrastruktury i Rozwoju oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Aktualizacja zapisów w dokumencie Krajowe Inteligentne Specjalizacje rozpocznie się z początkiem 2015 roku. 

Dokument Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) stanowi integralną część przyjętego przez Radę Ministrów 8 kwietnia 2014 r. Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B+R+I) oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji. Dokument określa priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Efektem opracowania KIS jest wskazanie krajowych inteligentnych specjalizacji stanowiących priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020. W dokumencie zostało określonych 18 inteligentnych specjalizacji w ramach następujących działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.


ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO
1.      Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne
2.       Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowane
3.       Wytwarzanie produktów leczniczych

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA
4.      Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego
5.      Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji)
6.      Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA
7.      Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, 
przesyłu i dystrybucji energii
8.      Inteligentne i energooszczędne budownictwo
9.       Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI
10.  Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
11.  Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
12.  Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)
13.  Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty
14.  Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
15.  Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
16.  Elektronika oparta na polimerach przewodzących
17.  Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
18.  Optoelektroniczne systemy i materiały
 powrót