ZAPYTANIE OFERTOWE

11-09-2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
Fax: 22 8288773
Strona internetowa: www.mkidn.gov.pl

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę akcesoriów komputerowych.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2020 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bdg@mkidn(dot)gov(dot)pl w tytule należy wpisać: „Oferta na dostawę akcesoriów komputerowych” do dnia 18 września 2020 do godziny 14:00.
 2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 18 września 2020 roku.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 100 %

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej oferenta, który złożył  najkorzystniejszą ofertę.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Artur Budziński pod numerem telefonu 22 4210593 oraz adresem email: abudzinski@mkidn(dot)gov(dot)pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Wzór formularza ofertowego.                                                                   

 

 powrót