Pozytywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego.

30-01-2012

W ciągu najbliższych 8 lat zarządzanie rozwojem Polski będzie realizowane w oparciu o system dokumentów, który tworzą: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2030 r.), Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2020 r.) oraz dziewięć strategii zintegrowanych. Jedną z nich jest Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, której koordynatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Działania wskazane w SRKS mają wspierać zaangażowanie obywatelskie, zachęcać do współpracy oraz wzmacniać kreatywność Polaków. Z perspektywy MKiDN, ale również ustaleń raportu „Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe”, „wzmacnianie kapitału społecznego jest projektem cywilizacyjnym, od którego powodzenia zależy jakość życia Polaków i rozwój gospodarczy kraju.”

24 stycznia projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego został rozpatrzony i pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST. Dzień później uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym samym, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych,  został zakończony kolejny etap związany z przygotowaniem dokumentu do przyjęcia przez Radę Ministrów.

Aktualny tekst projektu SRKS znajduje się pod adresem:

http://ks.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/strategia-rozwoju-kapitalu-spolecznego/pobierz-dokument-w-pdf.phppowrót