Przedwojenna polska twórczość filmowa w sieci

04-01-2012

Jeszcze w tym roku niektóre polskie filmy sprzed II wojny światowej będą bezpłatnie dostępne w internecie. Ich cyfryzacja jest elementem ratowania dziedzictwa kultury i tworzenia tzw. domeny publicznej – dzieł, do których prawa autorskie wygasły i które – zgodnie z dyrektywami Komisji Europejskiej - powinny być umieszczone we wspólnej cyfrowej bibliotece Europeana.

Filmoteka Narodowa digitalizuje filmy z różnych programów, m.in. z:


Piaty odcinek z cyklu filmów dokumentujących projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie" prezentuje proces digitalizacji filmów na taśmie nitro. (źródło: Filmoteka Narodowa)

Zgodnie z zapisami „Programu digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020” 15 października 2009 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski powierzył funkcje Centrów kompetencji w zakresie digitalizacji następującym instytucjom:

Do zadań Centrów należy wdrażanie zmian technologicznych dotyczących digitalizacji i przechowywania danych cyfrowych, koordynacja w zakresie ich gromadzenia i przechowywania, edukacja kadr instytucji kultury prowadzących digitalizację, udostępnianie materiałów zdigitalizowanych oraz promocja zasobów cyfrowych.

WPR Kultura+ został stworzony w celu poprawy dostępu do kultury i zwiększenia uczestnictwa w niej społeczności lokalnych. Składa się z dwóch priorytetów: „Biblioteka+” (wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych) i „Digitalizacja” (poszerzenie i ułatwienie mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast, dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem internetu).  Łączne nakłady na jego realizację w latach 2011-2015 wynoszą 516 mln zł.  Operatorami Priorytetów są Instytut Książki w Krakowie i Narodowy Instytut Audiowizualny. O dotacje mogą się ubiegać państwowe i samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe i instytucje filmowe.

Równolegle Narodowy Instytut Audiowizualny uruchomił własny program „Dziedzictwo Cyfrowe”, z przewidzianym na rok 2012 budżetem w wysokości 3 mln zł. Jest on  skierowany do organizacji pozarządowych, a jego celem jest wspieranie przedsięwzięć zwiększających dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także jego ochrona w formie cyfrowej. Przewiduje digitalizację cennych zasobów archiwalnych, bibliotecznych, audiowizualnych, muzealnych oraz zabytków, ich upowszechnianie za pośrednictwem Internetu oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej.powrót