Ustawa o Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia czeka na podpis Prezydenta

28-03-2011

Poprawki Senatu do Ustawy o utworzeniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zostały 25 marca przyjęte przez Sejm i przekazane do Prezydenta RP. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta, wejdzie ona w życie 7 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Powołanie Centrum Dialogu i Porozumienia drogą ustawową, wynika ze szczególnego charakteru powierzonych mu zadań oraz potrzeby nadania wysokiej rangi dialogowi polsko-rosyjskiemu.

Decyzja o utworzeniu w Polsce i w Rosji ośrodków wspierania i stymulowania wzajemnego dialogu w obszarze historii, kultury i dziedzictwa narodowego została podjęta 7 kwietnia 2010 r. przez premierów Polski i Rosji, a inicjatywy założycielskie zostały przekazane ministrom kultury obu państw.

Obie instytucje mają mieć osobowość prawną, wyznaczony jednakowy zestaw zadań i powinny dysponować zbliżonym budżetem. W początkowym okresie działania budżet każdego z Centrów na wynosić równowartość 1 mln euro.

W ramach uzgodnień polsko-rosyjskich zdecydowano, że obydwie instytucje będą działać na rzecz pogłębiania wzajemnych stosunków między Polską i Rosją w dziedzinie historii, kultury i dziedzictwa narodowego. Powinny też przyczynić się do większego zbliżenia obydwu narodów oraz ochrony pamięci o losach Polaków w Rosji i Rosjan w Polsce. Każda z nich powinna ułatwić prowadzenie badań archiwalnych w obydwu państwach, przeciwdziałać fałszowaniu historii i niesprawiedliwym stereotypom. Chodzi też o wspieranie wzajemnego dialogu we współczesnych stosunkach polsko-rosyjskich oraz wymianę młodzieży.

Do zadań polskiego i rosyjskiego Centrum należeć będzie m.in.: prowadzenie badań naukowych; upowszechnianie w społeczeństwie polskim i rosyjskim wiedzy o wzajemnych stosunkach, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów; prowadzenie działalności edukacyjnej w Polsce i w Rosji; inicjowanie dialogu polsko-rosyjskiego przez organizowanie konferencji, wykładów, seminariów i dyskusji. Zadaniem Centrum będzie także utrzymywanie kontaktów z ośrodkami szkoleniowymi, naukowymi i politycznymi w Polsce i Rosji; wspieranie wymiany młodzieży i studentów; wspieranie środowisk naukowych, akademickich, organizacji pozarządowych, samorządowych i gospodarczych. Centra mają także prowadzić działalność wydawniczą, zwłaszcza tłumaczeń literatury naukowej.

W trakcie uzgodnień polsko-rosyjskich ustalono, że w celu koordynacji działalności obydwu Centrów utworzone zostaną polsko-rosyjskie organy konsultacyjno-doradcze. W Polsce i Rosji będą one powoływane przez ministrów kultury, po zasięgnięciu opinii ministrów spraw zagranicznych. Przewiduje się, iż w ich skład wejdą przedstawiciele Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. Ich skład osobowy powinien być zbliżony i nie będą one liczyć więcej nić 30 osób.

Siedzibą Centrum w Polsce będzie Warszawa. Centrum będzie posiadało 3 organy: dyrektora Centrum, Międzynarodową radę Centrum i Radę Centrum. Kierowanie pracami Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz będzie należało do dyrektora. Rada Centrum to organ doradczy, która ma liczyć nie więcej niż 7 członków wybranych spośród wybitnych specjalistów, których wiedza i doświadczenie umożliwi prawidłową realizację zadań rady. Obydwie rady będą wspierać dyrektora w jego działaniach.

Minister kultury w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia ustawy powoła zarządzeniem pełnomocnika ds. organizacji Centrum. Jego zadaniem będzie zorganizowanie placówki, zatrudnienie pracowników i podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia przez nią pracy. Działalność pełnomocnika skończy się z chwilą powołania dyrektora Centrum pierwszej kadencji.

W 2011 roku. Zadania Centrum będą finansowane ze środków rezerwy budżetowej, w kolejnych latach realizacja zadań będzie finansowana m.in. z dotacji podmiotowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. Centrum będzie mogło także pozyskiwać środki na realizację zadań również z innych źródeł, w tym z działalności gospodarczej i od organizacji międzynarodowych, np. granty badawcze.

Po stronie rosyjskiej proces tworzenia odpowiednika polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia jest również zaawansowany. Aktualnie trwają uzgodnienia międzyresortowe aktów wykonawczych Prezydenta i Premiera Federacji Rosyjskiej.powrót