Profesor Paweł Śpiewak dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego

03-10-2011

Minister kultury Bogdan Zdrojewski wręczył prof. Pawłowi Śpiewakowi nominację na dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Uroczyste wprowadzenie do urzędu odbyło się 3.10. br.

Profesor Paweł Śpiewak dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego

Minister kultury Bogdan Zdrojewski wręczył prof. Pawłowi Śpiewakowi nominację na dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego

Paweł Śpiewak - historyk idei, socjolog, publicysta- jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zajmował się zachodnią, przede wszystkim liberalną i konserwatywną, myślą antytotalitarną i wolnościową. Wiele swoich studiów poświęcił zarówno teoriom demokracji, jak i jej funkcjonowaniu w Polsce oraz w krajach postkomunistycznych i zachodnich.

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma jest państwową instytucją kultury. Powstał 1 stycznia 2009 roku- zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zajmuje się pogłębianiem i upowszechnianiem wiedzy o historii i kulturze Żydów, zwłaszcza Żydów polskich oraz przedstawianiem jej jako ważnego elementu światowego dziedzictwa kulturowego. Prowadzi badania naukowe, w szczególności bada historię i kulturę Żydów, także we współpracy z właściwymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą. Ponadto, zadaniem Instytutu jest inspirowanie oraz wspomaganie działań przyczyniających się do ochrony i upamiętniania dziedzictwa Żydów Polskich.

Organem inicjatywnym i opiniodawczym Dyrektora Instytutu jest Rada Programowa. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Dyrektora spośród osób spoza Instytutu posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora. Rada może liczyć maksymalnie 9 osób, a jej kadencja trwa 4 lata.powrót