Nabór wniosków do Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”

15-04-2013

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, występujące jako Operator Programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ogłasza II nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów na kwotę 4 080 102 EUR  =  16 899 782 PLN[1] (liczone wg średniego miesięcznego kursu publikowanego w serii C Oficjalnego Dziennika Unii Europejskiego, liczonego dla 6 miesięcznego okresu sprzed miesiąca publikacji ogłoszenia, tj. 1 EUR = 4,1420 PLN

1) Obszary tematyczne projektów, w ramach których można składać projekty podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu

2) Wnioski mogą składać:

3) Wymagane jest posiadanie co najmniej jednego Partnera pochodzącego z Państw - Darczyńców, czyli Norwegii, Liechtensteinu, Islandii, potwierdzone listem intencyjnym (lub umową partnerską), który stanowi jeden z załączników do wniosku aplikacyjnego. 

4) Dofinansowanie:

Projekty małe:

Projekty duże:

Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza dzień 30 kwietnia 2016.

5) Termin naboru:

Nabór projektów odbywa się w okresie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 16 sierpnia 2013 r., do godz. 15.00.

Szczegółowe ogłoszenie o naborze oraz pozostałe informacje nt. naboru wniosków i Programu, w tym wniosek aplikacyjny oraz lista załączników z wymaganymi wzorami, znajdują się na stronie internetowej Programu.

Wsparcie udzielone ze środków funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.[1] W przypadku uwolnienia dodatkowych środków, kwota może ulec zwiększeniu.powrót