Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Celem programu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

Rozstrzygnięcie naboru w programach Ministra KiDN dotyczących opieki nad miejscami pamięci narodowej.

W ramach programu ministra „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju” dofinansowano 59 zadań. Realizacja 41 z nich była możliwa dzięki zwiększeniu z 2 000 000 zł do 4 000 000 zł  budżetu programu decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wśród projektów wybranych do realizacji w 2018 znalazły się m.in. następujące przedsięwzięcia:
1. Budowa upamiętnienia postaci działacza studenckiego Stanisława Pyjasa w Krakowie (wniosek Fundacji studentów i absolwentów UJ „Bratniak”) dofinansowany kwotą 200 000 zł
2. Budowa Kwatery Pamięci admirała Józefa Unruga na cmentarzu Marynarki Wojennej RP w Gdyni Oksywiu (wniosek Gminy Miasta Gdynia) dofinansowany kwotą 200 000 zł
3. Budowa Kwatery Pamięci 18 podkomendnych admirała Unruga na Cmentarzu Marynarki Wojennej RP w Gdyni Oksywiu (wniosek Gminy Miasta Gdynia) dofinansowany kwotą 200 000 zł
4. Zabezpieczenie wystawy stałej Mariana Kołodzieja „Klisze Pamięci” w Harmężach (wniosek Klasztoru Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych Konwektualnych) dofinansowany kwotą 160 000 zł
5. Remont cmentarza Legionistów w Jastkowie (wniosek gminy Jastków) dofinansowany kwotą 200 000 zł
6. Budowa pomnika Ignacego Daszyńskiego w Warszawie (wnioskodawca Stowarzyszenie Imienia Ignacego Daszyńskiego) dofinansowany w dwóch zadaniach kwotą 267 690 zł

W Ramach programu „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci” dofinansowano 20 zadań, w tym:

1: Działania badawcze i edukacyjne związane z miejscem pamięci w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym KL Plaszow jako część Trasy Pamięci (wniosek Muzeum Historycznego Miasta Krakowa),  dwuletnie zadanie dofinansowane kwotą 792 000 zł
2. Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozy zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem (wniosek Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie), dwuletnie zadanie dofinansowane kwotą 500 000 zł
3. Muzeum Więzienia Pawiak – Centrum Martyrologii Niepodległościowej (wniosek Muzeum Niepodległości w Warszawie), dofinansowane kwotą 280 800 zł
 

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.
Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

Uprzejmie informujemy, że w stosunku do roku 2018 w Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w zakresie  realizacji przepisów dotyczących pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, stosowanych na warunkach określonych w §9-10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1808 z późn. zm.), zgodnie rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.) i/lub rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).Wszystkie informacje z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Dziedzictwa Kulturowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:


adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl