Promocja kultury polskiej za granicą

Strategicznym celem programu jest zwiększanie zainteresowania polską kulturą w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska w roku 2019 będzie świętować rocznicę stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych. Program poświęcony jest realizacji projektów w stolicach następujących krajów: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Lichtenstein, Łotwa, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Wielka Brytania i Włochy.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Promocja kultury polskiej za granicą. 
Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

W związku z modyfikacją programu Promocja kultury polskiej za granicą, uprzejmie prosimy Państwa o wnikliwie zapoznanie się z regulaminem konkursu. W szczególności z zakresem kwalifikujących się zadań, wykazem kosztów kwalifikowanych, a także z listą błędów i uchybień formalnych, która znajduje się w Wytycznych (§7 i §8), opublikowanych na niniejszej stronie.

Ważne informacje:

- zadania dofinansowane w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne

- zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów

- zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych

- rezydencje artystyczne, stypendia i staże naukowe, wymiany studenckie

- zadania dotyczące digitalizacji i archiwizacji


Uprzejmie informujemy, że stosunku do roku 2018 w Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w zakresie  realizacji przepisów dotyczących pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis, stosowanych na warunkach określonych w §9-10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1808 z późn. zm.), zgodnie rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.) i/lub rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Wszystkie informacje z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

Do pobrania


Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Współpracy z Zagranicą,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

Informacje dotyczące programu udzielane są przez następujące osoby: