logo

Publikacje

Ostbalticum

Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona

19-12-2011

Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona

„Archeologiczne dziedzictwo Prus Wschodnich w archiwum Feliksa Jakobsona. Das archäologische Vermächtnis Ostpreußens im Archiv des Felix Jakobson. Austrumprūsijas arheoloģiskais mantojums Fēliksa Jākobsona arhīvā” (red. T. Nowakiewicz), Aestiorum Hereditas, tom II (Warszawa 2011, 646 str., płyta DVD, wyd. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Dziedzictwa Kulturowego, ISBN 978-83-62622-14-6).

Bogato ilustrowana, trójjęzyczna publikacja, wydana w polskiej, niemieckiej i łotewskiej wersji językowej, przygotowana przez zespół badaczy z wiodących instytucji archeologicznych kraju:  Annę Bitner-Wróblewską (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie), Tomasza Nowakiewicza (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Aleksandrę Rzeszotarską-Nowakiewicz (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk), z udziałem Jānisa Ciglisa (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Rīga).

Nie licząc wprowadzenia, publikacja składa się z czterech głównych części, podzielonych na

rozdziały. Pierwsza z nich (Feliks Jakobson i jego archiwum) prezentuje sylwetkę łotewskiego badacza i opisuje materiałową podstawę pracy. Głównym trzonem publikacji jest część druga, czyli katalog zawierający charakterystykę 208 stanowisk archeologicznych z obszaru dawnych Prus Wschodnich, znajdujących się obecnie na terytorium Polski, Rosji, Litwy i Białorusi. Charakterystyka ta uwzględnia także spis podstawowej literatury, która daje podstawę do prowadzenia dalszych, samodzielnych studiów nad problematyką badawczą, zawartą w zbiorze Jakobsona. Integralną częścią katalogu jest płyta DVD, na której znajduje się pełna cyfrowa dokumentacja kart z archiwum. 1864 pliki uporządkowane są w folderach z nazwami stanowisk i zapisane w rozdzielczości umożliwiającej swobodne z nich korzystanie. W kolejnej części publikacji (Miscellanea) zamieszczono cztery rozdziały prezentujące różnorodność problemów badawczych, związanych z analizą materiałów z archiwum Jakobsona. Ta prezentacja naukowego potencjału opisywanego zbioru dotyczy różnych aspektów wykorzystania danych archiwalnych we współczesnej archeologii, ale zawiera także analizę poszczególnych kategorii zabytków zilustrowanych na kartach archiwum. W ostatniej, „technicznej” części publikacji (Varia) zamieszczono obszerny spis literatury przedmiotu, wykaz zmieniających się wraz z granicami państw nazw administracyjnych, indeks nazwisk wymienionych w katalogu i sylwetki autorów książki.

 

SPIS TREŚCI | INHALT | SATURS

ANNA BITNER-WRÓBLEWSKA, TOMASZ NOWAKIEWICZ
Wprowadzenie | Einleitung | Ievads ..................................................................................... 6

FELIKS JAKOBSON I JEGO ARCHIWUM | FELIX JAKOBSON UND SEIN ARCHIV |
FĒLIKSS JĀKOBSONS UN VIŅA ARHĪVS
JĀNIS CIGLIS
Feliks Jakobson (1896–1930) i jego naukowe dziedzictwo
Felix Jakobson (1896–1930) und sein wissenschaftliches Erbe
Fēlikss Jākobsons (1896–1930) un viņa zinātniskais mantojums ....................................... 14

ANNA BITNER-WRÓBLEWSKA, TOMASZ NOWAKIEWICZ
Archiwum Feliksa Jakobsona – charakterystyka materiałów i ich wartość źródłowa
Das Archiv des Feliks Jakobson – Materialcharakteristik und ihr Wert als Quelle
Fēliksa Jākobsona arhīvs. Materiāla raksturojums un tā avotpētnieciskā vērtība ............... 26

KATALOG | KATALOG | KATALOGS
ANNA BITNER-WRÓBLEWSKA, ALEKSANDRA RZESZOTARSKA-
-NOWAKIEWICZ, TOMASZ NOWAKIEWICZ
Katalog ................................................................................................................................. 58

MISCELLANEA
TOMASZ NOWAKIEWICZ, ALEKSANDRA RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ
Terenowa weryfikacja danych z archiwum Feliksa Jakobsona.
Przykład cmentarzyska w Sternwalde na Mazurach
Die Verifizierung der Informationen aus dem Archiv Feliks Jakobsons
im Gelände am Beispiel des Gräberfelds Sternwalde in Masuren
Fēliksa Jākobsona arhīva informācijas verifikācija. Šternvaldes kapulauka
(Masūru apgabalā) piemērs .................................................................................................. 512

ALEKSANDRA RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ
Zagadkowe kurhany nad Herwiatką. Nieznane cmentarzysko
w Marszałkowszczyźnie i wojenny epizod kapelana Strathmanna
Die geheimnisvollen Hügelgräber an der Herwiatka. Ein unbekanntes
Gräberfeld in Marszałkowszczyzna und die Kriegsepisode
des Kapelans Strathmann
Noslēpumainie kapu uzkalniņi pie Hervjatkas. Nezināms kapulauks
Maršalkovščiznā un kapelāna Štrātmana gaitas Pirmajā pasaules karā ............................... 534

ANNA BITNER-WRÓBLEWSKA
Zapinki podkowiaste w grupie olsztyńskiej – tropem archiwum
Feliksa Jakobsona
Hufeisenfibeln in der Olsztyn-Gruppe: auf der Spur des
Archivs von Feliks Jakobson
Olštinas grupas kapulaukos atrastās pakavsaktas: pētījumi
Fēliksa Jākobsona arhīvā ...................................................................................................... 548

TOMASZ NOWAKIEWICZ
Uwagi na temat jednosiecznych mieczy Prusów we wczesnym średniowieczu (na
marginesie analizy danych z archiwum Feliksa Jakobsona)
Bemerkungen zu den einschneidigen Schwertern der Prußen im Frühmittelalter (am
Rande einer Analyse der Informationen aus Feliks Jakobsons Fundarchiv)
Piezīmes par Prūšu vienasmens zobeniem agrajos viduslaikos
(Saistībā ar Fēliksa Jākobsona arhīva informācijas analīzi) ................................................ 562

VARIA
Literatura | Literatur | Literatūra …...................................................................................... 595
Wykaz nazw | Register Bezeichnungen | Nosaukumu saraksts ............................................615
Indeks nazwisk z Katalogu | Personenindex zum Katalog |
Uzvārdu indekss no kataloga …………………………………….…………………   …….633
Autorzy | Autoren | Autori …………….......................................................................  .......637powrót

Patronat projektu

unesco