Umowy i rozliczenia

 

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wzory umów na zadania realizowane w ramach Programów Ministra w 2017 r. dotyczące wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Do odczytu:

Są to dokumenty wzorcowe określające podstawowe wymogi i zasady rozliczania dotacji, którym muszą się poddać beneficjenci korzystający ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Beneficjenci korzystający z dotacji zobowiązani są do złożenia za pomocą systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl) Raportu z realizacji zadania oraz dostarczenia go w wersji papierowej do Zleceniodawcy z wymaganymi załącznikami (decyduje data stempla pocztowego nadawczego).

Raport podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Zleceniobiorcy. Raport może być podpisany podpisem elektronicznym, zweryfikowanym przy pomocy  kwalifikowanego certyfikatu.

Aby ułatwić Państwo prawidłowe wypełnienie ww. dokumentu poniżej prezentujemy: